ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Pre-sale questions

Any questions you may have before ordering

 Support

If you have any technical questions or problems regarding your services

 Billing

If you are already a customer and have any issues with payments

 Reboot/Crash support

You can reboot your services yourself under "My services" tab but if you face any issues report them here